Taisyklės ir Sąlygos

Apie JVC

Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej JVC

Użytkownik wywołujący domeny www.jvc.pl; www.jvc.com.pl lub im pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:

ZASADY I WARUNKI OGÓLNE

1. Operatorem niniejszej witryny internetowej jest JVC Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 116A, 01-304 Warszawa. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszej witryny należy kierować na adres webmaster@jvc.com.pl

2. Wyłączne prawo do ww. witryny internetowej ma JVC Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki handlowe, znaki graficzne (logo), adresy serwisów internetowych, nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi i/lub własnością JVC Polska Sp. z o.o. albo macierzystej Victor Company of Japan, Ltd. Wykorzystanie tych znaków i nazw lub ich modyfikacji jest zabronione bez uzyskania na piśmie odpowiedniej zgody od JVC Polska.

3. Witryna internetowa JVC daje dostęp do innych witryn internetowych, które pozostają poza kontrolą JVC Polska Sp. z o.o. JVC Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść innych serwisów.

4. JVC Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej i nieprzerwanej dostępności do informacji i aplikacji znajdujących się na stronach witryny, ani bezbłędności treści serwisu. JVC Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy JVC. JVC Polska Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zawarte w witrynie internetowej informacje były zawsze dostępne i czytelne.

5. JVC Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje współpracy witryny internetowej z dowolnym sprzętem bądź oprogramowaniem a także możliwości komunikowania się poprzez sieć z innymi zasobami informacyjnymi czy komputerowymi.

6. JVC Polska Sp. z o.o. nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach siedliska. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez JVC Polska Sp. z o.o. wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu. JVC Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakie zaistnieją w zawartości całej witryny.

7. JVC Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w ww. witrynie internetowej. Przed dokonaniem zakupu produktu JVC, proszę wraz ze sprzedawcą sprawdzić, czy podane w witrynie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

8. Wszelka odpowiedzialność związana z podejmowaniem decyzji zakupu na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa jedynie na Użytkowniku.

9. Zawartość witryny oraz dowolny jej fragment stanowi własność JVC Polska Sp. z o.o. i / lub dostawców treści i technologii oraz jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami.

10. Wszelkie przypadki niedozwolonego wykorzystywania lub kopiowania treści witryny, jak również wykorzystywania treści witryny w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami mogą stanowić naruszenie znaków handlowych, praw autorskich i innych praw własności, a także prawa cywilnego i karnego. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych elementów Zawartości witryny (ani żadnych treści udostępnianych za pośrednictwem niniejszej witryny) w sposób, który naruszałby dowolny znak handlowy, prawa autorskie lub inne prawa własności.

11. Niniejsza witryna może zawierać wzmianki o określonych produktach lub usługach JVC, które mogą być niedostępne w określonym kraju lub mogą być dostępne z opóźnieniem. Wszelkie wzmianki tego typu nie dają podstaw do domniemania ani nie oznaczają Gwarancji stałej dostępności takich produktów lub usług w określonym kraju.

ZNAKI HANDLOWE

1. JVC jest zastrzeżonym znakiem handlowym, należącym do Victor Company of Japan, Limited.

2. Wszystkie wchodzące w skład witryny znaki handlowe, znaki graficzne (logo), adresy witryn www, nazwy produktów albo modeli oraz nazwy pochodne, które opisują produkty, pomoce lub usługi JVC albo które zawierają słowo „JVC” są znakami handlowymi i / lub własnością JVC.

3. Nazwy innych produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

POBIERANIE OPROGRAMOWANIA

1. JVC nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych lub szkodę spowodowaną instalacją albo użyciem zawartego w witrynie oprogramowania.

2. JVC nie udziela żadnej gwarancji ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zawartym w witrynie oprogramowaniem.

3. JVC Polska Sp. z o.o. nie zapewnia pomocy technicznej ani pomocy związanej z używaniem, instalowaniem lub konserwacją oprogramowania ani z rozwiązywaniem problemów, jakie mogą zaistnieć w wyniku użycia lub instalacji oprogramowania.

4. Pobranie dowolnego oprogramowania jest równoważne z przyjęciem niniejszych Warunków. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, to nie może pobierać żadnych Narzędzi ani towarzyszącej im dokumentacji elektronicznej.

LINKI DO STRON JVC

1. Przed utworzeniem jakiegokolwiek linku do niniejszej witryny należy uzyskać pisemną zgodę jej operatora.

2. Zabrania się tworzenia linków do wnętrza witryny.

3. Wszelkie dozwolone linki do niniejszej witryny muszą odsyłać do strony głównej witryny, muszą wyjaśniać, że niniejsza witryna i treść witryny są niezależne od witryny www zawierającej łącze i że właścicielem i / lub niniejszej witryny jest JVC.